INFORMACJA PRAWNA
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA STRONĘ INTERNETOWĄ

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym, wprowadzonym przez ustawę 34/2002 z dnia 11 lipca w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, informujemy, że niniejsza strona internetowa jest własnością:
Nazwa firmy: C.I.F (Tax ID):
Siedziba spółki:
E-Mail: [email protected]
Nazwa domeny: azerbaijanvisas.org (dalej, strona internetowa)

PRZEDMIOT

Osoba odpowiedzialna udostępnia użytkownikom niniejszy dokument, zachowując zgodność z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych oraz w kontekście nowych ram prawnych ustanowionych zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego obrotu takimi danymi (zwanymi dalej „RGPD” ) oraz krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także informując wszystkich użytkowników witryny o warunkach korzystania z nich.

Każda osoba korzystająca z tej witryny przyjmuje rolę użytkownika, zobowiązując się do przestrzegania i ścisłej zgodności z postanowieniami określonymi w niniejszym dokumencie, a także wszelkimi innymi przepisami prawnymi, które mogą mieć zastosowanie.

Osoba odpowiedzialna zastrzega sobie prawo do modyfikacji wszelkiego rodzaju informacji, które mogą pojawić się na stronie internetowej, bez konieczności uprzedniego zawiadomienia lub informowania użytkowników o tych zobowiązaniach, przy czym jest to wystarczające w przypadku publikacji na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Strona odpowiedzialna zwolniona jest z wszelkiego rodzaju odpowiedzialności wynikającej z informacji opublikowanych na swojej stronie internetowej, pod warunkiem, że informacje te zostały zmanipulowane lub wprowadzone przez stronę trzecią.

ADRESY IP

Serwery witryny mogą automatycznie wykryć adres IP i nazwę domeny użyte przez użytkownika.

Adres IP to numer automatycznie przypisywany do komputera, gdy łączy się on z Internetem. Wszystkie te informacje rejestrowane są w pliku aktywności serwera, należycie zarejestrowanym, co umożliwia późniejsze przetwarzanie danych w celu uzyskania tylko statystycznych pomiarów, które pozwalają poznać ilość wyświetlonych stron, liczbę odwiedzin wykonanych na serwerach sieci, kolejność odwiedzin, punkt dostępu itp.

ZASADY DOTYCZĄCE LINKÓW

Możliwe jest przekierowanie z niniejszej strony internetowej do strony internetowej stron trzecich. Osoba odpowiedzialna nie może zawsze kontrolować treści wprowadzonych przez osoby trzecie na swoich stronach internetowych i nie ponosi ona odpowiedzialności za takie treści. W każdym przypadku, osoba odpowiedzialna stwierdza, że przystąpi do natychmiastowego wycofania wszelkich treści, które mogą naruszać krajowe lub międzynarodowe ustawodawstwo, moralność lub porządek publiczny, przystępując do natychmiastowego wycofania przekierowania na tę stronę, zwracając uwagę właściwych organów na daną treść.

Osoba odpowiedzialna nie ponosi odpowiedzialności za informacje i treści przechowywane, między innymi, na forach, czatach, generatorach blogów, komentarzach, sieciach społecznościowych lub innych środkach, które umożliwiają stronom trzecim publikowanie treści w sposób niezależny na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej. Jednakże, zgodnie z postanowieniami artykułu 11 i 16 LSSICE, osoba odpowiedzialna jest dostępna wszystkim użytkownikom, władzom i siłom bezpieczeństwa, aktywnie współpracując w zakresie wycofania lub w przypadku blokowania wszystkich treści, które mogłyby naruszać prawo krajowe lub międzynarodowe, prawa osób trzecich lub moralność i porządek publiczny. Jeżeli użytkownik uzna, że wszelkie treści, które mogą być podatne na tę klasyfikację, istnieją w witrynie, należy natychmiast powiadomić o tym administratora strony.

Strona została sprawdzona i przetestowana w celu poprawnego działania. W zasadzie, jej prawidłowe działanie może być zagwarantowane 365 dni w roku i 24 godziny na dobę. Nie mniej jednak, osoba odpowiedzialna nie wyklucza możliwości, że istnieją błędy w oprogramowaniu lub występują przyczyny siły wyższej, klęski żywiołowe, strajki lub podobne okoliczności, które sprawiają, że dostęp do strony internetowej jest niemożliwy.

OCHRONA DANYCH

Osoba odpowiedzialna zobowiązana jest do przestrzegania przepisów obowiązującego ustawodawstwa, dotyczącego ochrony danych, zgodnie z nowymi ramami normatywnymi, ustanowionymi na podstawie przepisów rozporządzenia (WE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (zwanego dalej „RGPD”) oraz ustawodawstwa krajowego dotyczącego ochrony danych osobowych.

W ten sam sposób, osoba odpowiedzialna informuje, że spełnia ona warunki ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca, w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, i że zwróci się o zgodę na przetwarzanie ich danych w celach komercyjnych w dowolnym momencie.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Strona internetowa, a także jej programowanie, edycja, kompilacja i inne elementy niezbędne do jej funkcjonowania, projekty, logo, tekst i/lub grafika są własnością osoby odpowiedzialnej lub, w stosownych przypadkach, mają licencję lub wyraźne upoważnienie autorów. Cała zawartość strony internetowej jest odpowiednio chroniona przez zasady dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej. Bez względu na cel do jakiego zostały przeznaczone, całkowite lub częściowe ich powielanie, użytkowanie, eksploatacja, dystrybucja i komercjalizacja wymagają uprzedniej pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej. Każde użycie, które nie zostało wcześniej autoryzowane przez stronę odpowiedzialną, będzie uważane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej autora.

Projekty, logo, tekst i/lub grafika niedotyczące dostawcy i które mogą pojawić się na stronie należą do swoich odpowiednich właścicieli, którzy odpowiedzialni są za wszelkie możliwe kontrowersje, które mogą się z nimi wiązać. W każdym przypadku, osoba odpowiedzialna wyraziła wyraźną i uprzednią zgodę z ich strony. Osoba odpowiedzialna wyraźnie upoważnia strony trzecie do bezpośredniego przekierowania do określonej zawartości strony internetowej, a w każdym przypadku przekierowania na główną stronę witryny osoby odpowiedzialnej.

Osoba odpowiedzialna uznaje prawa własności intelektualnej i przemysłowej na rzecz ich właścicieli, nie oznaczając ich zwykłą wzmiankę lub pojawienie się na stronie internetowej, istnienie praw lub odpowiedzialności osoby za nie odpowiedzialnej, ani wsparcia, sponsorowania lub rekomendacji z ich strony.

Dla wszystkich obrazów, na które pozwala oprogramowanie projektowe, uwzględniono odpowiednie odniesienia do odpowiedniego autorstwa i licencji.

Aby dokonać jakichkolwiek uwag dotyczących możliwych naruszeń praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także dowolnej treści witryny, możesz to zrobić za pomocą następującego adresu e-mail: [email protected]